Subscribe:

Labels

[Shine Your Way] Owl City (Artist) Lyrics, Download & Videos with Thai Translation เนื้อเพลง แปลเพลงEnglish Lyrics
เนื้อเพลงภาษาไทย
Just before the dawn,  ก่อนยามรุ่งอรุณ
When the light's still gone,  เมื่อแสงยังคงส่องสว่างไป
Shine, shine your way ทอแสงสว่าง ทอดไปตามหนทางของคุณ
And you may not know, where to go,  และคุณอาจจะยังไม่ทันได้ทราบว่าจะไปทางไหน
Shine, shine your way  ทอแสงสว่าง ทอดไปตามหนทางของคุณ
@@ @@
Open road but it's still dark,  ถนนที่เปิดกว้างแต่ก็ยังคงมีความมืดมิด
Build a fire from a spark,  ก่อไฟขึ้นจากการก่อประกายไฟ,
And shine, shine your way และส่องแสง ส่องสว่างให้หนทางคุณ
Feed the feeling in your heart,  ป้อนความรู้สึกเข้าไปในหัวใจของคุณ
Don't conceal it then you'll start,  อย่าได้ปกปิดมันเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นมัน
To find, find your way  เพื่อค้นหา หาทางเดินของคุณ
@@ @@
No one can stop, what has begun,  ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งต่อสิ่งที่ได้เริ่มต้นแล้ว
You must believe when I say  คุณจงเชื่อฉันในสิ่งที่ฉันพูดไป
@@ @@
All of your tears will dry faster in the sun,  น้ำตาของคุณจะแห้งหายไปโดยเร็วในท่ามกลางดวงอาทิตย์
Starting today,  เริ่มต้นวันนี้
Shine, shine, shine,  ทอแสง เปล่งประกาย ส่องแสงไป
Shine your way  ส่องไปยังหนทางของคุณ
@@ @@
There's an open sky,  ท้องฟ้าเปิดสว่างสดใส,
And a reason why,  ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม
You shine, shine your way,  แสงส่องเปล่งประกาย ส่องไปในหนทางของคุณ
There's so much to learn,  ยังมีสิ่งอีกมากมายในโลกนี้ที่ต้องเรียนรู้
And now it's your turn,  และตอนนี้ก็เป็นตาของคุณ
To shine, shine your way  ส่องแสง ส่องหนทางของคุณ
@@ @@
There's a feeling deep inside,  เมื่อมีความรู้สึกลึกๆอยู่ภายในใจ
You can let it be your guide,  ปล่อยให้มันคอยแนะนำคุณ
To find, find your way,  เพื่อที่จะค้นหา ค้นหาทางเดินของคุณ
And there's no time for us to waste,  ไม่จำเป็นต้องเสียเวลา
Got to take a leap of faith,  จงกระโดดเข้าหาความศรัทธา
And fly, fly away  และจงบิน บินออกไป
@@ @@
Don't have to walk,  อย่าได้เสียเวลากับการเดิน
Now you can run,  ก็ในเมื่อตอนนี้คุณสามารถที่จะวิ่ง
Nothing can get in your way  ไม่มีอะไรที่เข้ามากีดขวางทางของคุณ
@@ @@
All of your tears will dry faster in the sun,  น้ำตาของคุณจะแห้งหายไปโดยเร็วในท่ามกลางดวงอาทิตย์
Starting today,  เริ่มต้นวันนี้
Shine, shine, shine,  ทอแสง เปล่งประกาย ส่องแสงไป
Shine your way  ส่องไปยังหนทางของคุณ
@@ @@
Morning is breaking,  ตอนเช้าคือเวลาหยุดพัก,
Darkness is fading,  ความมืดก็คือสีที่ซีดจาง,
We found a way to the light,  เราพบหนทางที่มีแสงไฟ,
It's such a beautiful sight  ซึ่งมันช่างเป็นภาพที่สวยงาม
@@ @@
Any time, anywhere,  ทุกที่ทุกเวลา ,
Turn around and I'll be there,  ลองหันไปรอบ ๆ แล้วคุณจะเห็นฉันอยู่ที่นั่น
To shine, shine your way  เพื่อที่จะส่องแสง ส่องหนทางให้คุณ
@@ @@
Like a star burning bright,  ดั่งดวงดาวที่ทอแสงระยิบระยับ
Lighting up the darkest night,  ทำให้ความมืดมิดหดหายไป
I'll shine, shine your way  ฉันจะส่องแสง ส่องสว่างหนทางให้คุณ
@@ @@
Now I can see,  ตอนนี้ฉันสามารถมองเห็นแล้ว
You are the one,  คุณเป็นคนหนึ่งที่
Sent here to show me the way  ส่งมาที่นี่เพื่อคอยบอกหนทางให้ฉัน
@@ @@
All of your tears will dry faster in the sun,  น้ำตาของคุณจะแห้งหายไปโดยเร็วในท่ามกลางดวงอาทิตย์
Starting today,  เริ่มต้นวันนี้
Shine, shine, shine,  ทอแสง เปล่งประกาย ส่องแสงไป
We're on our way,  เราอยู่ในหนทางของพวกเรา
Shine, shine, shine,  ทอแสง เปล่งประกาย ส่องแสงไป
That's what we say,  นั่นคือสิ่งที่เราได้เปล่งวาจาไป
Shine, shine, shine,  ทอแสง เปล่งประกาย ส่องแสงไป
Shine your way ส่องทางให้คุณ
@@ @@
There's a reason why มีเหตุผลที่เป็น
You shine, shine your way คุณ ส่องแสง เปล่งประกาย ในแบบของคุณ
@@ @@
All of our tears will dry faster in the sun น้ำตาของคุณจะแห้งหายไปโดยเร็วในท่ามกลางดวงอาทิตย์
Shine your way ส่องหนทางคุณClick to listen more songs:

0 comments:

Post a Comment

Thanks for your comment(s). It will be shown after approval.